Kişisel Verileri Koruma

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Hedef Kitle: Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

Hazırlayan: Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan: Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından onaylanmıştır.

İÇINDEKİLER

GİRİŞ 1
1.1. Amaç 1

1.2. Kapsam 1

1.3 . Dayanak 1

1.4 . Tanımlar 2

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI 3
2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 3

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 3

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi 3

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 4
3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 4

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 4

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 5

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 5

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 5

KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ 6
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 7
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 7
KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 7
7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 7

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 8

7.3. Başvurulara Cevap Vermesi 8

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi 8

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 8

YÜRÜTME 9
YÜRÜRLÜK ve İLANI 9
Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları 9

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler 10

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar 12

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları 13

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ
Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ,iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Akranlar Gıda organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Akranlar Gıda bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

Amaç
Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esaları, Akranlar Gıda organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Akranlar Gıda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2. Kapsam
Politika, Akranlar Gıda iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

. Dayanak
Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile Akranlar Gıda uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4 . Tanımlar
Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

İlgili kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel veri sahibi

Kişisel verileri Akranlar Gıda tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik imha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri sahibi / İlgili kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri Temsilcisi

Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI
Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Akranlar Gıda, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Akranlar Gıda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi
Akranlar Gıda, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, Akranlar Gıda gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Akranlar Gıda yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi
Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama
İşlenen kişisel veriler, güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması
Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Akranlar Gıda hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, Akranlar Gıda meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Akranlar Gıda özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.
3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
Akranlar Gıda, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Akranlar Gıda, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Akranlar Gıda aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Akranlar Gıda’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
Akranlar Gıda’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Akranlar Gıda meşru menfaatlerinin sağlanması içinzorunlu olması,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ
Akranlar Gıda Yönetim, İnsan Kaynakları-İdari İşler, Mali İşler(Muhasebe-Finans), Planlama-Lojistik-Bilgi İşlem, Depo, Pazarlama-Satış, Satın Alma, Şubeler, iş süreçlerinde; Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Diğer-İş Ortağı / Çözüm Ortağı, Şirket Yetkilisi, Ziyaretçi, Aile Bireyi ve Yakınlarından oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden Akranlar Gıda’nın alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere veri aktarımı yapılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
Akranlar Gıda Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, binçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Akranlar Gıda bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
Akranlar Gıda, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. Akranlar Gıda, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle Akranlar Gıda’e iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, Akranlar Gıda’ya başvurabilir.

7.3. Başvurulara Cevap Vermesi
Akranlar Gıda, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Akranlar Gıda’ya iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi
Akranlar Gıda, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
7.5.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Akranlar Gıda’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler
Akranlar Gıda, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Akranlar Gıda, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8. YÜRÜTME
Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.
İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik Taahhütnamesi, Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-7) “Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-11), “Taşıyan Aydınaltma Metni ve Açık Rıza Beyanı”(Ek-12) ile gerçekleştirilmektedir.

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Akranlar Gıda Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.
9. YÜRÜRLÜK ve İLANI
Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişikliklerin duyuru panosunda yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Ek 4- Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 7-Tedarikçi Gizlilik Tahhütnamesi,Tedarikçi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 8- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 11- Kamera Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 12- Taşıyan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler
Veri Kategorileri

Kişisel Veri

Kimlik

Ad, Soyad

Anne- Baba Adı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Medeni Hali

TC Kimlik No

Cinsiyet Bilgisi

TC Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi

İletişim

Adres

E Posta Adresi

İletişim Adresi

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Telefon No

Özlük

Bordro Bilgileri

Disiplin Soruşturması

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

Özgeçmiş Bilgileri

Askerlik Bilgileri

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Müşteri İşlem

Fatura

Senet

Çek Bilgileri

Gişe Dekontların Bilgiler

Sipariş Bilgisi

Talep Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera Kayıtları

İşlem Güvenliği

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

IP Adres Bilgileri

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Şifre ve Parola Bilgileri

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi

Finans

Banka Hesap Numarası

IBAN Numarası

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri

Gidilen Kurslar

Meslek İçi Eğitim Bilgileri

Sertifikalar

Transkript Bilgileri

Pazarlama

Alışveriş Geçmişi Bilgileri

Çerez Kayıtları

Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı,Fotoğraflar

Sağlık Bilgileri

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kan Grubu Bilgisi

Kişisel Sağlık Bilgileri

Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

Test Sonuçları

Muayene Verileri

Reçete Bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

Aile Bilgileri

Çocuk Sayısı

Aile Cüzdanı

Eş Çalışma Bilgileri

Çocuk Eğitim Yaş Bilgileri

Doğum ve Ölüm Belgeleri

Çalışma Verisi

Departmanı

Çalışma Şekli

Mesleği

Referanslar

Son Şirketler(Çalıştığı Yer, Bölüm ,Süre)

İmza

Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru Formu Doldurulma Tarihi

Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları

Son Login Tarihi

IP Adresi

Tarayıcı Bilgileri

Konum Verileri

Talep/Şikayet Yönetimi BilgBilgisi

Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

Olay Yönetimi Bilgisi

Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

Sigorta

Özel Sigorta Verileri

Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

Araç

Araç Plaka Verileri (model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil)

Uyum Bilgisi

Politikalara uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İş Ortakları, Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması, Yönetimi

İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Akranlar Gıda Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, diğer-iş ortağı / çözüm ortağı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, aile bireyi ve yakınlarının kişisel verilerini aşağida sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Akranlar Gıda faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

Hissedarlar

Akranlar Gıda ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler

Akranlar Gıda’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı

İş Ortakları

Akranlar Gıda nın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar

İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore Akranlar Gıda ‘dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

Özel Sigorta Şirketleri

Bireysel Emeklilik, Sağlık vb. Özel Sigorta Bilgileri

Özel Sigorta kayıt bilgileri ile sınırlı

Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

Sözleşmeli hizmet alınan, ilgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren ve iş birliği yapılan kurum veya kuruluşları kuruluşlar

Yürüttükleri faaliyet alanlarına giren konular ile sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı

Tedarikçi

Akranlar Gıda’ya veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

Akranlar Gıda’nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı için tıklayınız.

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0034005450800010
Adresi: Hanımınçiftliği Mah. Recai Kutan Cad. No: 135/2 Battalgazi/Malatya
Telefon: 4223115800 Faks: 4223113832 E-mail: info@akranlar.com.tr
Akranlar Gıda, müşteri ve müşteri temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiiyeti, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, oto plaka no, şirket, mesleği, adres, e posta adresi, cep/telefon numarası, yük bilgileri kayıt işlem bilgileri, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, işlem güvenliği bilgileri ile kamera kayıtları verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.akranlar.com.tr adresinde bulunan Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Akranlar Gıda’ya ileterek yapılabilir.

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. SAKLAMA VE İMHA POLITIKASININ AMACI

2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

3. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

4.1. Teknik Tedbirler:

4.2 İdari Tedbirler:

5. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler

6.1.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

6.1.3. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

7. ŞİRKET PERİYODİK İMHA SÜRELERİ

8. PERSONEL

9. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

10. YÜRÜRLÜK

Ek 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2-Kişisel Veri Saklama ve İmha Sürecinde Yer Alan Personelin Unvanları, Birimleri Ve Görev Tanımları

EK 3- Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge

1. SAKLAMA VE İHMA POLİTİKASININ AMACI

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) bu Saklama ve İmha Politikası (“Saklama ve İmha Politikası”) ile kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak teknik ve idari korunması, kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, 28/10/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinin uygulamasını düzenlemek amacıyla çıkarılmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Akranlar Gıda tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

· E-Posta Kutusu

· Microsoft Office Programları

Fiziksel ortamlar:

· Birim Dolapları

· Klasörler

· Arşiv

3. SAKLAMAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Akranlar Gıda tarafından özellikle:

a. Faaliyetlerin sürdürülebilmesi,

b. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

c. Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,

d. İş ilişkilerinin yönetilebilmesi,

amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler:

a. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

b. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,

c. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Akranlar Gıda’nın meşru menfaatinin olması,

d. Kişisel verilerin Akranlar Gıda’nın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,

e. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Akranlar Gıda tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

a. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

b. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

c. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

d. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

e. İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin 2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

f. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

g. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Akranlar Gıda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Akranlar Gıda bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

4.1. Teknik Tedbirler:
· Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

· Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

· Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

· Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

· Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

· Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

· Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

· Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

· Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

· Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

· Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

· Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

· Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

· Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

· Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

· İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

· Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

· Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

· Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

· Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

· Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

· Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

· Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

· Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

· Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

· Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

· Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

· Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

· Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

· Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

· Sızma testi uygulanmaktadır.

· Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

· Şifreleme yapılmaktadır.

· Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

· Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

· Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

· Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

4.2 İdari Tedbirler:
· Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

· İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Akranlar Gıda içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

· Akranlar Gıda personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için Kanun ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Akranlar Gıda ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiştir.

· Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonrada devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

· Akranlar Gıda tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

· İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

· Gerekli hallerde kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında eğitimleri verir.

· Akranlar Gıda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

Akranlar Gıda ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Kişisel verilerin silinmesi akabinde ilgili kişiler hiçbir şekilde silinen verilere tekrardan erişilemeyecek ve kullanılmayacaktır. Akranlar Gıda tarafından kişisel verilerin imha süreçlerinin tanımlanması ve takip edilmesine ilişkin etkin bir veri takip süreci yönetilecektir. Yürütülen süreç sırası ile silinecek verilerin tespit edilmesi, ilgili kişilerin tespiti, kişilerin erişim yöntemlerinin tespiti ve hemen akabinde verilerin silinmesi olacaktır.

Akranlar Gıda kişisel verileri yok etmek, silmek veya anonim hale getirmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

5.1 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler
5.1.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak Akranlar Gıda aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

ü Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek veya silinerek işlem uygulanacaktır.

ü Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan kaldırılacaktır.

ü Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu ile silinecektir.

ü Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.

5.1.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

ü Fiziksel Yok Etme

ü Kağıt İmha Makinesi ile Yok Etme

ü De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.

5.1.3 Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Akranlar Gıda kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya birkaçını kullanabilir:

ü Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

ü Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.

ü Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.

ü Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

ü Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

Akranlar Gıda kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir. Ayrıca Yönetmelik’in 13. maddesi kapsamında ilgili kişinin başvuru esnasında kendisine ait kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi kategorilerinden birini seçmesi halinde de ilgili kategoride kullanılacak yöntemler konusunda Akranlar Gıda serbesti içinde olacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Akranlar Gıda, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar. Kişisel verilerin esas toplanma amacının veya varsa bu Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen ikincil işleme dayanağının ortadan kalkması halinde kişisel veriler EK 1’de belirtilen süreler boyunca saklanmaya devam edilebilir.

Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Mevzuatta öngörülmüş bir süre olmaması halinde kişisel veriler EK 1’deki tabloda yer alan kişisel verilerin tutulması için azami süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler; Akranlar Gıda’nın veri kategorileri ve veri sahibi kişi grupları değerlendirilerek; bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerin kanunlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak ve azami Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan zamanaşımı süresi (10 yıl) gözetilerek belirlenmiştir.

Bu sürelerin sona ermesi dolayısıyla silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı durumda Akranlar Gıda bu tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

7. ŞİRKET PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Kurumda her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu sistemlerde bilgilerin tekrar geri getirilmeyecek şekilde, verilerin kaydedildiği varsa evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülmeyecek şekilde silinecektir.

8. PERSONEL
Kanun kapsamında Akranlar Gıda veri sorumlusu sıfatıyla, Yönetmelik’in 11. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak, Kanunun veri saklama ve imha süreci uygulanması bakımından yükümlülükleri yerine getirilecek personelin unvanları, birimleri ve görev tanımları Saklama ve İmha Politikası Ek-2’de yer alan tablo ile belirlenmiştir.

Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta, Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde Akranlar Gıda’nın temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak Akranlar Gıda Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departman sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikasına uygun davranıp davranmadığını denetlemekle yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri Akranlar Gıda Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar uygulamaya konulacaktır.

9. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Saklama ve İmha Politikasının değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenleme Akranlar Gıda internet sitesinden ilan edilecektir.

10. YÜRÜRLÜK
Bu Saklama ve İmha Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

EKLER

EK 1-Veri Saklama ve İmha Süreleri

EK 2-Kişisel Veri Saklama Ve İmha Sürecinde Yer Alan Personelin Unvanları, Birimleri ve Görev Tanımları

EK 3- Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi

Ek 1- Veri Saklama ve İmha Süreleri

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

İmha Süresi

Kimlik

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İletişim

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Özlük

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hukuki İşlem

Adli işlem tarihini izleyen 10 yıl; Karar kesinleşmesini izleyen yıldan başlayarak 5 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Müşteri İşlem

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Fiziksel Mekân Güvenliği

10 Gün

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İşlem Güvenliği

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Risk Yönetimi

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finans

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Mesleki Deneyim

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sağlık Bilgileri

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 15 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Web Sitesi Kullanım Verileri

İşlem tarihinden itibaren 2 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Aile Bilgileri

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışma Verisi

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Olay Yönetimi Bilgisi

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İmzalar

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sigorta

İş ilişkisinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Araç Bilgileri

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Uyum Bilgileri

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Denetim ve Teftiş

Mevzuatına bağlı işlem tarihi veya hukuki ilişkinin sona ermesini izleyen yıldan başlayarak 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

EK 2-Kişisel Veri Saklama ve İmha Sürecinde Yer Alan Personelin Unvanları, Birimleri Ve Görev Tanımları

PERSONEL

GÖREV

SORUMLULUK

Personel Sorumlusu

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

Uygulama sorumlusu

Görevi içindeki süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

EK 3- Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönerge

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Tarihi : …. / …. / ……

1. Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad–Soyadı

:

T.C. Kimlik /Pasaport/Kimlik

Numarası

:

Tebligat Adresi

:

Cep Telefonu

:

Telefon Numarası

:

Faks Numarası

:

E-posta Adresi

:

ile İlişkiniz

:

Müşteri:

Çalışan:

Diğer:

Cevabın Tarafınıza

Bildirilme Yöntemi

:

Posta:

e Posta:

Fax:

2. Talep Konusu

Kişisel verilere ilişkin talebinizi aşağıda “Talep Konusu” bölümünden yararlanarak yazabilirsiniz. Varsa bilgi ve belgeleri Form’a ekleyiniz.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Başvuruda bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, veri sorumlusunun başvurumu sonuçlandırabilmesi için ek bilgi ve belge talep edebileceğini, ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceğini beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

*Kişisel veri sahibi 19 yaşından gün almamış ise ebeveynleri ya da velayet sahibi, vesayet altında ise vasisi, ilgili kişinin bu yönde açıkça vekalet vermiş olduğu kişiler bu durumu belgelemeleri halinde başvuru yapabilir.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Adı Soyadı :

İmza :

Başvuru Yöntemi

BAŞVURU YOLU

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

1. Yazılı Olarak Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Başvuru

Hanımınçiftliği Mah. Recai Kutan Cad. No: 135/2 Battalgazi/Malatya
Başvurunun konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

akranlaras@hs01.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

akranlaras@hs01.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talep Konusu

1. Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

2. Eğer hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

3. Eğer hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

5. Kişisel verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

6. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum.

7. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

8. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum.

9. tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

10. Kişisel verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Doldurmuş olduğunuz bu başvuru formu, ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için , ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti gibi) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden veya belirttiğiniz adreslere cevaplarımızın gönderimi sırasında oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

tarafından doldurulacaktır.

Tarih: …. / …. / ………

Teslim Alanın Adı Soyadı: ………………………………………………………..

İmza: ………………………….

Çerez Politikamız ve Çerez Aydınlatma Metni

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Hakkında

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında, deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı uygulamalardan (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, (degirmencioglumekanik.com internet sitesinin (“Site”) yayını sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımına bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Bu bilgilendirme ile, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin Akranlar Gıda tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi,

(www.akranlar.com.tr) adresinde yer alan Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulunmaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Akranlar Gıda, Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezlerle kişisel veriler işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi, kolaylaştırıcı fonksiyonlar üstlenmektedir.

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırılan uygulamalardır.

Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir. Akranlar Gıda olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle paylaşılabilir. Verilerin aktarıldığı taraf, bu kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabilir.

Site’de Kullanılan Çerezler

Site’de kullanılan farklı türdeki çerez aşağıdadır. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret edilen Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret edilen site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru çalışması için zorunludur. Site’de oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinde etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Site kullanımı ve performansı analiz edilerek sunulan hizmetler daha iyi hale getirilmektedir. Ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları görüntülediği, Site’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı, olası problemleri çerezler tespit etmektedir.ıklama

Çerez

Açıklama

c5

Süre Sonu: Göz atma oturumu sona erdiğinde

Bu çerez ilgi alanlarına daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayınızı sınırlandırmanın yanı sıra reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılırlar.

jv_conto_tpl

Süre Sonu: 1 Yıl

Alışveriş sepeti eklentisiyle ilişkilidir.

Virtuemart

Süre Sonu: Göz atma oturumu sona erdiğinde

Alışveriş sepeti eklentisiyle ilişkilidir.

Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü

Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihleri kişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt–out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore–security–settings–and-enable-cookie–

settings–on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en–us/help/17442/windows–internet–explorer–

delete–manage–cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en–US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Hakları

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.akranlar.com.tr adresinde bulunan Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Akranlar Gıda’ya ileterek yapılabilir.

Akranlar Gıda olarak Site’de ki çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir, Site’ye yeni çerezler eklenebilir. Aydınlatma metninin hükümlerini Akranlar Gıda dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla yürürlük kazanır. Son güncelleme tarihi metnin başındadır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Akranlar Gıda tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0034005450800010

Adresi: Hanımınçiftliği Mah. Recai Kutan Cad. No: 135/2 Battalgazi/Malatya

Telefon: 4223115800 Faks: 4223113832 E-mail: info@akranlar.com.tr

Akranlar Gıda, çalışan aday/stajyer/öğrencilere ait: Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik no, cinsiyet bilgisi, sürücü belgesi, adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), telefon no, özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem, kamera kayıtları verileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ceza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirine ilişkin bilgiler, aile bilgileri, çocuk sayısı, çalışma verileri, son çalışılan şirket bilgileri, imza verilerini; çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

Kanunun İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.akranlar.com.tr adresinde bulunan Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Akranlar Gıda’ya ileterek yapabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı için tıklayınız

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0034005450800010

Adresi: Hanımınçiftliği Mah. Recai Kutan Cad. No: 135/2 Battalgazi/Malatya

Telefon: 4223115800 Faks: 4223113832 E-mail: info@akranlar.com.tr

Akranlar Gıda, çalışan aday/stajyer/öğrencilere ait: Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik no, cinsiyet bilgisi, sürücü belgesi, adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), telefon no, özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem, kamera kayıtları verileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ceza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirine ilişkin bilgiler, aile bilgileri, çocuk sayısı, çalışma verileri, son çalışılan şirket bilgileri, imza verilerini; çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

Kanunun İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.akranlar.com.tr adresinde bulunan Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Akranlar Gıda’ya ileterek yapabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni için tıklayınız

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0034005450800010

Adresi: Hanımınçiftliği Mah. Recai Kutan Cad. No: 135/2 Battalgazi/Malatya

Telefon: 4223115800 Faks: 4223113832 E-mail: info@akranlar.com.tr

Akranlar Gıda içerisinde belli konumlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtlarını: Fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusu meşru menfaati, sözleşmenin ifası” hukuki sebebine dayanarak, işyerleri güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi faaliyetlerinden elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler ulaşılabilmektedir.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Kanunun İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.akranlar.com.tr adresinde bulunan Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Akranlar Gıda’ya ileterek yapabilir.

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Taşıyan Aydınlatma Beyanı için tıklayınız

AKRANLAR GIDA İNŞAAT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TAŞIYAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Akranlar Gıda”) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, sevk irsaliyesi düzenlemek için elde etmekteyiz. Bu belge ile Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan:

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MERSİS Numarası:

0034005450800010

Adresi:

Hanımınçiftliği Mah. Recai Kutan Cad. No: 135/2 Battalgazi/Malatya

Telefon:

4223115800

Faks:

4223113832

E-mail:

info@akranlar.com.tr

Kişisel verilerinizden: Aracın Plaka Numarası, Dorse Plaka Numarası, Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Milliyeti, Telefon Numarası ile kamera kayıtlarını, satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da işletmemize ait işyerleri arasında taşınması başta olmak üzere, “www.akranlar.com.tr” adresinden erişebileceğiniz, Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, müşterilerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla paylaşmaktayız.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.akranlar.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu Akranlar Gıda’ya ileterek yapabilirsiniz.

Akranlar Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Akranlar Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :……………………………….. T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih :…./…../……….. İmza